Seniorklubben

Torsdag er seniordag i Ikast Tullamore Golf Club. I sommertiden er spilletiden fra kl. 09.00 - ca. 14.00.Med torsdag som ny spilledag kan alle være med.
Du skal møde til afhentning af scorekort samt betaling - senest kl. 08.30 - meget gerne nogle minutter før.

I vintersæsonen startes kl. 10.00, og du skal møde senest kl. 09.30.

Der er gunstart med start fra hul 1, 18, 17, 16, ......o.s.v - det antal huller, der er nødvendigt, for at alle tilmeldte kan komme ud. Undervejs tager vi hensyn til greenkeepere og gæstespillere.

Seniorklubben optager medlemmer, såvel herrer som damer, der i forvejen er medlem af Ikast Golf Klub samt langdistancemedlemmer og nabomedlemmer. Man kan optages som medlem i det kalenderår, hvor man fylder 50.

Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Kontingentet er fastsat til kr. 100. 

Ved kontingentrestance er et medlem automatisk udmeldt af klubben.

Turneringsfee er kr. 30,00


Seniorklubbens vedtægter

Seniorklubbens vedtægter 

 

 1. NAVN: Klubbens navn er Ikast GolfKlub’s Seniorklub. Klubben er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter og regler for Ikast Golf Klub.

 2. FORMÅL: Seniorklubbens formål er, at arrangere golfturneinger for Ikast Golf Klub’s seniormedlemmer på klubbens baneanlæg.
  Desuden har klubben til formål at fremme det sociale samvær for medlemmerne både under og efter golfturneringer.

 3. MEDLEMSKREDS: Seniorklubben optager medlemmer, såvel damer som herrer, der i forvejen er medlem af Ikast Golf Klub, langdistancemedlem eller nabomedlem.
  Man kan optages som medlem fra og med det kalenderår, man fylder 50 år.

 4. KONTINGENT: Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Ved kontingentrestance er et medlem automatisk udmeldt af klubben.

 5. SPIL PÅ BANERNE: Der følges de af Dansk Golf Union godkendte regler. Medlemmerne skal desuden til enhver tid rette sig efter lokale bestemmelser og regler, der er fastsat af Ikast Golf Klub’s bestyrelse, herunder evt. kortvarige særregler, der administreres af greenkeeper. Der skal ligeledes vises hensyn under spillet, så pasning og vedligeholdelse af anlægget kan foregå uhindret.

 6. HJEMMETURNERINGER: Bestyrelsen eller et af bestyrelsen nedsat turneringsudvalg forestår afholdelse af den ugentlige ordinære turnering på hjemmebane. Tilmelding foretages på Golfbox eller på skærmen i »Stalden«. Ved Seniorklubbens opstart er man tildelt mandag som spilledag (ændret til torsdag fra 1. januar 2010). Scorekort skal være afhentet senest 30 minutter før start.
  Alle seniorer med banetilladelse (handicap 54) kan deltage, men bestyrelsen kan fastsætte, at der spilles i et lavere handicap.
  Der spilles i een eller flere præmierækker, alt efter medlemsantal, idet turneringsudvalget inddeler dagens deltagere i 4 lige store grupper efter handicap således, at der bliver lige mange i hver af grupperne. Der vil være præmie til hver 3. deltager i gruppen, dog max. 5 præmier i hver gruppe. Såfremt der til en turnering er tilmeldt færre end 12 spillere, fastsætter turneringsledelsen antallet af præmiegrupper. Turneringsfee fastsættes af bestyrelsen. Turneringsformen er normalt stableford, men andre turneringsformer vil også blive prøvet til fælles fornøjelse. Før spillet starter, inddeler turneringsudvalget spillerne i hold à 2, 3 eller 4 spillere på vilkårlig vis uden skelen til køn eller hcp.

 7. UDFLUGTER: Bestyrelsen er ansvarlig for hvert år at arrangere 1 – 2 udflugter til en favorabel pris og uden deltagerloft, såfremt seniorklubbens økonomi tillader dette.

 8. BESTYRELSE: Seniorklubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt skiftevis afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer efter tur. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen består af både damer og herrer. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg efter behov, idet et bestyrelsesmedlem normalt bør fungere som udvalgsformand. Bestyrelsen har ret til at invitere den på generalforsamlingen valgte suppleant til at deltage i møderne uden stemmeret og med samme ansvar som de valgte medlemmer i bestyrelsen, herunder  tavsheds-pligten omkring eventuelle personsager.
  Seniorklubbens bestyrelse har ansvaret for, at Ikast Golf Klub’s vedtægter overholdes på og udenfor banen under tilrettelæggelse/afholdelse af turneringer og sammenkomster i klubbens regi.

 9. LEDELSE: Seniorklubben ledes af bestyrelsen, der konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden lader føre en protokol over forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse. Referater fra bestyrelses-
  møderne ophænges på opslagstavlen i Golfklubbens regi og tilsendes de medlemmer, som har afleveret deres mailadresser til medlemskartoteket. Bestyrelsesreferater og andre relevante informationer vil endvidere kunne ses på Seniorklubbens hjemmeside.

 10. GENERALFORSAMLINGEN: Ordinær generalforsamling afholdes i klubhuset hvert år inden udgangen af november måned. Der indkaldes ved opslag i klubhuset med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Alle medlemmer har stemmeret.
  Evt. skriftlige forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingen for at komme til behandling.

 11. DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling skal omfatte:


  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.


 12. DIRIGENT: Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

 13. STEMMERET: Alle medlemmer har een stemme på generalforsamlingen. Fuldmagt kan ikke gives.
  På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

 14. REGNSKABSÅR: Seniorklubbens regnskabsår er 1. november til 31. oktober.

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts med senere ændringer på generalforsamlingerne den 29. nov. 1999, 29. nov. 2008 samt 25. nov. 2010.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Her vil de seneste nyheder, arrangementer og indbydelser blive lagt ind.

 

Indbydelse til julefrokost torsdag d. 13. december 2018

 

Generalforsamling 2018

Formandens beretning

Referat

 

 

Generelle regler

Generelle regler:

Der spilles i 4 lige store grupper i henhold til vedtægternes § 6.

Tilmelding til seniorturneringerne kan kun ske på Golfbox eller på skærmen i klubben. Sidste frist for tilmelding er onsdag inden kl. 18.00. Afbud kan ske til turneringsudvalgets mobiltelefoner.

Ved månedsafslutninger skal tilmelding også foretages på Golfbox eller på skærmen i klubben senest onsdag kl. 18.00. I nødstilfælde kan turnerings- udvalgets mobiltelefoner også bruges ved tilmelding.

Indtal ikke besked på telefonsvareren,
da det ikke er sikkert, vi kan nå at få beskeden!

Fremmøde og afhentning af scorekort samt betaling af turneringsfee skal ske

i turneringsrummet senest kl. 8.30.

(Efter overgang til vintertid 1 time senere).Spilletidspunkterne bliver som følger:
Alm. torsdagsturneringer: Baglæns gunstart
kl. 9.00. (vinter kl. 10.00). Eventuelle ændringer eller meddelelser vil blive givet på E-mail, så husk venligst at oplyse mail-adresse til formanden ved indmeldelse.

Turneringsudvalget.

Turneringsplan 2018

Turneringsplan 2017/2018

Dec. 2017  
7. Stableford 0 - 54.
14. Julefrokost. 3-kølle turnering 0 - 54.
   
  Fra 4. januar til 15. marts 2018 spilles der stableford 0 - 54, såfremt vejret tillader spil på banen.
   
Marts.  
22. Four Am 0 - 54. Vinterafslutning med spisning.
   
April.  
5. Stableford 0 - 54.
12. Stableford 0 - 54.
19. Stableford 0 - 54.
30. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning. (OBS. : Mandag)
Maj.  
 3. Stableford 0 - 54.
17. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
24. Stableford 0 - 54.
31. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Juni.  
7. Stableford 0 - 54
11. Udflugt til Golfklubben Lillebælt. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
14. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
21. Stableford 0 - 54
28. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Juli.  
5. Stableford 0 - 54.
12. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
19. Stableford 0 - 54.
26. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Aug.  
2. Stableford 0 - 54.
9. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
13. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
16. Stjernerne fra Venus i Ikast. Kun for damer.
23. Stableford 0 - 54.
30. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Sept.  
6. Stableford 0 - 54.
10. Udflugt til Hvalpsund Golf Club. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
13. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
20. Stableford 0 - 54.
27. Damer mod herrer. Stableford 0 - 54. Gennemsnittet er gældende. Månedsafslutning med spisning.
Okt.  
4. Stableford 0 - 54.
11. Stableford 0 - 54.
18. Stableford 0 - 54.
25. Stableford 0 - 54.
Nov.  
1. Stableford 0 - 54.
8. Stableford 0 - 54.
15. Stableford 0 - 54.
22. Stableford 0 - 54.
29. Four Am stableford 0 - 54. Generalforsamling og månedsafslutning med spisning.
Dec.  
6. Stableford 0 - 54.
13. Julefrokost. 3-kølle turnering 0 - 54.
Jan. 2019  
3. Stableford 0 - 54.

 

Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse m. m.

Formand:
Henning Damsgaard 
Mylius Erichsens Vej 11
Tlf. 30 64 01 59
henningdamsgaard31@gmail.com

Kasserer:
Else M. Jørgensen
H.C. Andersens Vej 59
Tlf. 97 15 39 15
Mobil 61 77 39 15
emaj3@mvb.net

Sekretær:
Lise-Lotte Lauridsen    
Norgesgade 56 B
Tlf. 20 13 43 01
Mobil 20 13 43 01
lotte@kurtbank.dk

Turneringsudvalg  
Jonny B. Knudsen
Karen Blixens Vej 1 G
Tlf. 97 15 45 95
Mobil 60 65 45 95  
jbk@f3m.dk

Peter Madsen  
Tranevej 44
Tlf. 97 15 47 61
Mobil 21 65 47 61
peter.madsen@mvb.net

Hjemmesiden:

Referater fra bestyrelsesmøder
Billeder

Man er ved at være klar

John sender holdene ud

Jonny holder "morgenparole"

 

 

Hygge efter matchen

Så er det tid til en velfortjent øl

Seniorklubbens historie

Historien er skrevet, redigeret og samlet af klubbens nuværende formand, Henning Damsgaard.

Det samlede resultat kan ses i et ringbind, som er fremlagt i restauranten i klubben.

Historien er indtil videre ført op til 2010, men den vil blive ført á jour efterhånden.

Et lille sammendrag kan ses, hvis du klikker HER.

Privatlivspolitik


;